Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
11 januari 2019

Afspraken t.a.v. oefenwedstrijden en verplaatsen wedstrijden

De velden van NEO zitten zowel op de zaterdag als tijdens trainingen (met name op
maandag en woensdag) bomvol. Dat maakt dat duidelijke afspraken nodig zijn om de gang van zaken in goede banen te leiden. En om het plannen van wedstrijden voor de vrijwilligers binnen NEO die daar heel druk mee zijn behapbaar te maken!

Oefenwedstrijden

 • Oefenwedstrijden voor de jeugd dienen altijd te lopen via de coördinator
  oefenwedstrijden jeugd: oefenwedstrijden-jeugd@rksvneo.nl.
 • Oefenwedstrijden voor senioren dienen altijd te lopen via de clustervoorzitter /
  wedstrijdsecretaris senioren: senioren@rksvneo.nl.
 • De coördinator oefenwedstrijden jeugd en clustervoorzitter senioren stemmen
  rechtstreeks af met beheer. Zij beslissen samen in goed overleg of wedstrijden
  mogelijk zijn of niet.
 • Oefenwedstrijden zijn op de zaterdag alleen mogelijk tijdens de daarvoor
  aangegeven perioden tijdens de winterstop en eventueel het einde van het seizoen. Aan het begin van het seizoen is geen ruimte omdat alle teams mee zullen doen aan de bekerwedstrijden. Gedurende het seizoen zijn de velden nagenoeg volledig vol gepland.
 • Door de week is er op dit moment op de maandag- en woensdagavond geen plaats voor oefenwedstrijden.
 • Op de dinsdag- en donderdagavond zijn oefenwedstrijden alleen incidenteel mogelijk op het moment dat trainingen van andere teams gewoon (volledig) doorgang kunnen vinden. Gevolg kan wel zijn dat trainingen van andere teams daarvoor eenmalig verplaatst worden naar een ander veld. Dit zal voor aanvang van trainingen door beheer (via de veldindeling op het trainingsschema) worden aangegeven.

Verplaatsen competitie- en bekerwedstrijden

 • Het verzetten van competitie en bekerwedstrijden dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. In geval van spelerstekorten wordt van leiders verwacht dat ze zelf een oplossing zoeken bij andere teams.
 • Indien een wedstrijd toch verzet dient te worden dan dient dat uiterlijk 1 week van
  de voren te worden aangeven bij het NEO- wedstrijdsecretaris zodat er voldoende
  tijd is om dat met de tegenstander te regelen.
 • Verzetten van wedstrijden voor de jeugd loopt via het wedstrijdsecretariaat jeugd:
  wedstrijdsecretaris-jeugd@rksvneo.nl
 • Verzetten van wedstrijden voor de senioren verloopt via de clustervoorzitter /
  wedstrijdsecretaris senioren: senioren@rksvneo.nl
 • De wedstrijdsecretarissen stemmen rechtstreeks af met beheer en diegene die de
  velden en kleedkamers plant en besluiten in goed overleg gezamenlijk wat de nieuwe speeldag en het nieuwe tijdstip wordt.
 • In geval van het verzetten van wedstrijden zal zoveel mogelijk getracht worden om (indien er plek is en rekening houdend met andere wedstrijden):
  • de wedstrijden op een andere vrije / rustige zaterdag in te halen;
  • indien dat niet mogelijk is op de vrijdag voorafgaand aan de oorspronkelijke
   wedstrijddag of een andere vrijdag in een vrij weekend;
  • indien dat ook niet mogelijk is op een dinsdag op een donderdag;
  • en alleen als dat op de één of andere manier ook niet mogelijk is op een
   maandag of woensdag.
 • Indien wedstrijden ingedeeld worden op een doordeweekse dag dan zullen
  jeugdwedstrijden ingepland worden op een tijdstip dat er jeugd traint en
  seniorwedstrijden op een tijdstip dat senioren trainen (inclusief tijd voor warming up en inspelen!).
 • Trainers/leiders krijgen via de verschillende daarvoor bestemde officiële (KNVB)-apps bericht wat het nieuwe tijdstip van de wedstrijd wordt.
 • Indien het onvermijdelijk is (b.v. door richtlijnen van de KNVB) dat er een wedstrijd
  gepland wordt waardoor er toch trainingen uitvallen of ingekort dienen te worden,
  dan zal zoveel mogelijk getracht worden die wedstrijd tijdens de eigen trainingstijd in te plannen. De trainingen van de teams die volgens het normale trainingsschema dan op dezelfde tijd op hetzelfde veld trainen zullen dan indien mogelijk verzet worden naar een ander veld. In het ergste geval zullen deze komen te vervallen. Trainers /leiders zullen daarover zo bijtijds mogelijk door de eigen wedstrijdsecretaris worden geïnformeerd.
 • Het kan zijn dat door externe (soms ook onverwachte) redenen (b.v. door richtlijnen
  of planning van de KNVB  (tegenstanders) de wedstrijd op een andere dag gespeeld dient te worden dan volgens deze afspraken is afgesproken. Indien er dan trainingen uitvallen of ingekort moeten worden, dan zullen trainers/leiders daarover ook door de eigen wedstrijdsecretaris te worden geïnformeerd.
 • Het kan ook voorkomen dat door externe en/of onverwachte redenen de wedstrijd
  op een ander veld gespeeld dient te worden dan het eigen trainingsveld. In dat geval zal beheer dat via het trainingsschema en de veldindeling voorafgaand aan de training laten weten. Dan blijven de hierboven genoemde afspraken t.a.v. het
  uitvallen van trainingen van kracht.

Ter afsluiting
Bovenstaande afspraken zijn er om het plannen en verzetten voor het wedstrijdsecretariaat en beheer in goede banen te leiden. En om uitval van trainingen zoveel mogelijk te voorkomen!
Deze afspraken zijn de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur en het jeugdbestuur.
Beheer en wedstrijdzaken voeren deze afspraken uit in de praktijk maar kunnen en hoeven daar dus ook niet op aangesproken te worden. In dat geval wendt men zich tot het hoofd- of jeugdbestuur. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het wenselijk of nodig is om van deze afspraken af te wijken. Daarover beslist dan het hoofd- of het jeugdbestuur.

Borne, januari 2019.

Reacties