Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
24 november 2020

ALV 2020 Online

Oproep tot Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van zestien jaar en ouder op, alsmede ouders van leden jonger dan 16 jaar die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Door de Coronaperikelen dienen we een en ander in goede banen te leiden. Indien u de ledenvergadering wilt bijwonen dan wordt u gevraagd om zich vooraf aan te melden bij het bestuur. Dit kan door een email te sturen naar secretaris@rksvneo.nl .

Wanneer: Maandag 14 december 2020

Hoe laat: 19.30 uur

Waar: Online via teams

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en mededelingen.

2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.

3. Jaarverslag van het dagelijks bestuur.

4. Jaarverslag van de penningmeester.

5. Verslag van de kascommissie.

6. Vaststelling van de begroting.

7. Vaststelling van de contributies.

8. Verkiezing bestuursleden: aftredend is de penningmeester

9. Verkiezing leden van de kascommissie.

10. Vooruitblik.

11. Rondvraag.

Ad 8: Vorig jaar is onze oud-voorzitter, Harrie Besselink, afgetreden als voorzitter. Volgens de statuten zou de penningmeester aftreden/ herkozen kunnen worden. Dit is in overleg met bestuur en de ALV goed gekeurd, waardoor dit jaar de penningmeester wordt herkozen c.q. kan aftreden.

De diverse tot deze vergadering behorende stukken zullen gedurende de komende weken worden gepubliceerd op de website, inclusief toelichting op de agenda en behoudens het jaarverslag van de penningmeester, welke in de vergadering zelf ter sprake komt.

Omdat er gelegenheid is om vragen te stellen, willen we u de gelegenheid geven deze een week van tevoren te mailen zodat we de alv vlot kunnen laten verlopen.

Omdat er bij een aantal zaken ook gevraagd wordt om te stemmen, zullen we dit voordien al aan u vragen zodat we voor aanvang een inventarisatie hebben. Wederom om de ALV vlot te laten verlopen. E.e.a. wordt komende weken verder toegelicht op de website www.rksvneo.nl.

Het Bestuur

Reacties