Je bent in beeld als je bij Neo speelt!

Praktische informatie

Aanmelding van nieuwe leden kan middels dit formulier, dat automatisch verzonden wordt naar de ledenadministratie van NEO. Het lidmaatschap kan op elk moment van het jaar ingaan en geldt minimaal voor het hele (resterende) seizoen (het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni). Voor de E- en F pupillen die zich aanmelden wordt een uitzondering gemaakt. Voor hen is het soms moeilijk te bepalen of dit de juiste sportkeuze is. NEO stelt hen in de gelegenheid om eerst een viertal weken op proef te komen spelen na de aanmelding. U bent hiervoor wel verplicht uw kind voorafgaand of direct aansluitend op de eerste training aan te melden via de website. De eerste contributie-inhouding vindt derhalve pas plaats na de eerste maand. Vindt uw kind het tijdens de proefperiode niet leuk, dan kunt u hem/haar alsnog afmelden bij de ledenadministratie.

Iedere speler vanaf de D-jeugd dient tevens in het bezit te zijn van een KNVB-spelerspas. Deze wordt direct na aanmelding van de nieuwe speler door de club aangevraagd. Spelers zijn pas speelgerechtigd als ze door ledenadministratie zijn ingevoerd en de bevestiging van hen is ontvangen.

Spelers die in de voorgaande 3 seizoenen bij een andere vereniging hebben gevoetbald moeten een overschrijvingsformulier invullen. Dit formulier moet worden aangevraagd bij de secretaris van de vorige vereniging en moet daarna worden ingeleverd bij de secretaris van NEO. Pas als de overschrijving door de KNVB is afgerond is iemand speelgerechtigd.

Wijze van betalen
Betaling van contributie vindt maandelijks plaats door middel van een automatische incasso.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van NEO. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website van RKSV NEO.

Contributiebedragen voor het seizoen 2019/2020:

Spelend lid senioren –          € 24,15 contributie + € 1,25 kledinggeld
Ondersteunend lid –          € 10,00 contributie
30+ dames/35+ heren –          € 10,00 contributie + € 1,25 kledinggeld
JO14 t/m JO19 –          € 16,80 contributie + € 1,25 kledinggeld
JO8 t/m JO13 –          € 14,20 contributie + € 1,25 kledinggeld
Mini’s en welpen –          € 11,80 contributie + € 1,25 kledinggeld

Tegemoetkoming contributie
Indien de hoogte van de contributie een probleem is, omdat uw inkomsten te laag zijn en/of u moet rondkomen van een uitkering kan er mogelijk een beroep worden gedaan op het activiteitenfonds of het Jeugdsportfonds van de gemeente Borne. Informatie over deze regeling is te vinden op onze website onder het kopje Activiteitenfonds-Jeugdsportfonds

Beëindiging  van het lidmaatschap
Het lidmaatschap is aangegaan voor een heel seizoen, van 1 juli t/m 30 juni, en wordt zonder opzegging automatisch elk jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail: ledenadministratie@rksvneo.nl en dient vóór 1 juni te geschieden: het lidmaatschap eindigt dan per 1 juli, bij einde van het verenigingsjaar. Ook een tussentijdse afmelding wordt gezien als een opzegging vóór de eerstvolgende 1 juni: het lidmaatschap eindigt ook dan per 1 juli daaropvolgend, bij einde van het verenigingsjaar.

Aan/afmelden leden /ledenmutaties:

Afmelden kan bij de ledenadministratie. Zij zijn bereikbaar via onderstaand e-mailadres voor vragen, aan- en afmeldingen. Aan- en afmeldingen dienen op deze wijze kenbaar te worden gemaakt en kunnen niet telefonisch of mondeling worden gedaan. Het is daarnaast goed om ook trainers en/of leiders van afmeldingen op de hoogte te stellen.

Ledenadministratie:
ledenadministratie@rksvneo.nl

Contributie inning:
contributie@rksvneo.nl

Afgelastingen
Indien de velden door weersomstandigheden in slechte staat zijn kan de daartoe aangestelde consul van de Gemeente Borne de wedstrijden afgelasten. Dit wordt gepubliceerd op de NEO – website www.rksvneo.nl. Tevens kan er sprake zijn van algehele afgelasting door de KNVB. In dit laatste geval gelden de afgelastingen óók voor het kunstgras-veld. In alle andere gevallen kan het zijn dat het kunstgras alsnog bespeeld mag worden. In dat geval is er sprake van een speciaal “kunstgrasrooster”, dat op de website en de publicatieborden te vinden is.

Kleding D-pupillen, A-, B-, C-Junioren en Senioren
Bij wedstrijden dienen spelers zelf te zorgen voor scheenbeschermers, NEO kousen, wit voetbalbroekje, NEO-shirt en voetbalschoenen. Bij trainingen moet men zelf zorgen voor voetbalschoenen en gemakkelijk zittende kleding, aangepast aan het weer. Ook hier zijn scheenbeschermers verplicht. Tijdens wedstrijden/trainingen mogen uit het oogpunt van veiligheid geen sieraden (kettinkjes, oorbellen, ringen etc.) worden gedragen. 

Overigeactiviteiten
Naast alle zaken die betrekking hebben op het voetbal worden er elk jaar diverse activiteiten georganiseerd voor onze leden en vrijwilligers. Het cluster niet-voetbal – activiteiten houdt zich daar mee bezig. De planning van die activiteiten vindt in het begin van het seizoen plaats en wordt  gepubliceerd in het clubblad of op onze website.

Openingstijden clubhuis
Gedurende het gehele seizoen is het clubhuis op doordeweekse dagen geopend vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur, op zaterdag en zondag van 08.00 uur – 19.00 uur, tenzij anders gepubliceerd in ‘t clubblad.

Kleedkamergedrag
Voor het gebruik van de kleedkamers gelden een aantal regels. Deze zijn onderdeel van het huishoudelijk reglement van de vereniging en worden gepubliceerd in de kleedkamers.

Regels en richtlijnen
Tijdens het voetballen zijn de regels en richtlijnen van de KNVB van toepassing. Daarnaast kent de club ook eigen regels. Deze zijn vastgelegd in statuten, huishoudelijk reglement, reglement clubhuis en protocollen. Deze informatie is te vinden onder het kopje Fair Play, in het menu Informatie, maar ook opvraagbaar bij de secretaris van de vereniging.

Verzekering
Spelers zijn verzekerd binnen de poort van het NEO sportcomplex. De vereniging is aansprakelijke rechtspersoon, niet de individuen (bijv. trainers). In geval van ontstane ziekte/blessure bij een NEO speler waaraan een financieel risico verbonden is, kan er bij NEO een aanvraag tot vergoeding voor de eigen bijdrage worden ingediend. NEO is niet verantwoordelijk voor eigendommen/goederen van spelers en bezoekers (dus bij beschadigingen e.d. moet een beroep gedaan worden op de eigen W.A.-verzekering c.q. die van de veroorzaker.