Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
03 november 2014

Oproep tot Algemene Ledenvergadering 2014-3

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van achttien jaar en ouder op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:           Maandag 17 november 2014
Hoe laat:             19.30 uur
Waar:                   Clubhuis NEO
Agenda:

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
 2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Vaststelling van de begroting.
 7. Vaststelling van de contributies.
 8. Verkiezing bestuursleden.
 9. Verkiezing leden van de kascommissie.
 10. Aanpassing van de statuten.
 11. Vooruitblik.
 12. Rondvraag.

De diverse tot deze vergadering behorende stukken zullen gedurende de komende weken worden gepubliceerd op de website, inclusief toelichting op de agenda en behoudens het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester, welke in de vergadering zelf worden besproken. Als eerste volgt hieronder het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2013.

Toelichting op de agenda:

Ad b:     gepubliceerd op de website in week 44
Ad c:      wordt besproken op de ALV
Ad d:     het jaarverslag van de penningmeester wordt uitgedeeld tijdens de algemene ledenvergadering en na afloop weer ingenomen.
Ad e:     het verslag van de kascommissie zal ter vergadering worden uitgebracht.
Ad f:      leden kascommissie zijn herkiesbaar: Sjaak Munsterman(3de jaar) en Leo Leurink(2de jaar), Harrie Rolefes is reserve.
Ad h:     Conform rooster van aftreden is dit jaar onze vice-voorzitter, Albert Jonathans, aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.

Rooster van aftreden RKSV NEO
Functie aftredend aftredend aftredend aftredend  
Penningmeester 2011 2015 2019 2023
Voorzitter 2012 2016 2020 2024
Secretaris 2013 2017 2021 2025
Vice voorzitter 2014 2018 2022 2026

Ad j:      Voorstel tot wijziging van de volgende artikelen uit de statuten:

Art 4 lid 3:
“Diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap spelend lid zijn van de vereniging zijn automatisch lid van de KNVB. Alle kaderleden van de vereniging zijn lid van de KNVB”

Art 11: Begunstigers: wordt geschrapt uit de statuten

Art 14, lid 5: “Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering voor het besluiten tot:”

o.a. Art 15 lid 5 en art 18, lid 2: “cluborgaan” wordt “publicatiekanaal”

NB: Alle aanpassingen van 2002 t/m nu worden verwerkt en een notariële akte zal worden opgemaakt.

Huishoudelijk reglement: zal worden geactualiseerd.

Het bestuur.

Reacties