Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
20 oktober 2015

Oproep tot Algemene Ledenvergadering 2015

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van achttien jaar en ouder op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:  Maandag 16 november 2015
Hoe laat:   19.30 uur
Waar:        Clubhuis NEO

Agenda:

1.Opening door de voorzitter en mededelingen.
2.Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.
3.Jaarverslag van de secretaris.
4.Jaarverslag van de penningmeester.
5.Verslag van de kascommissie.
6.Vaststelling van de begroting.
7.Vaststelling van de contributies.
8.Verkiezing bestuursleden.
9.Verkiezing leden van de kascommissie.
10.Aanpassing van de statuten.
11.Vooruitblik.
12.Rondvraag.

De diverse tot deze vergadering behorende stukken zullen gedurende de komende weken worden gepubliceerd op de website, inclusief toelichting op de agenda en behoudens het jaarverslag van de penningmeester, welke in de vergadering zelf ter inzage wordt gegeven.

Het bestuur

Reacties