Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
11 november 2016

Derde oproep tot Algemene Ledenvergadering 2016

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van zestien jaar en ouder op, alsmede ouders van leden jonger dan 16 jaar die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:           Maandag 21 november 2016

Hoe laat:            19.30 uur

Waar:                 Clubhuis NEO

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
 2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.
 3. Jaarverslag van het dagelijks bestuur.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Vaststelling van de begroting.
 7. Vaststelling van de contributies.
 8. Verkiezing bestuursleden.
 9. Verkiezing leden van de kascommissie.
 10. Vooruitblik.
 11. Rondvraag.

De diverse tot deze vergadering behorende stukken zullen gedurende de komende weken worden gepubliceerd op de website, inclusief toelichting op de agenda en behoudens het jaarverslag van de penningmeester, welke in de vergadering zelf ter inzage wordt gegeven.

Het bestuur

jaarverslag-secretaris-2014-2015

notulen-alv-2015

statuten-bewerkt

 

Reacties