Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
12 oktober 2017

Oproep tot Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van zestien jaar en ouder op, alsmede ouders van leden jonger dan 16 jaar die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:           Maandag 16 oktober 2017

Hoe laat:             19.30 uur

Waar:                   Clubhuis NEO

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
 2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.
 3. Jaarverslag van het dagelijks bestuur.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Vaststelling van de begroting.
 7. Vaststelling van de contributies.
 8. Verkiezing bestuursleden.
 9. Verkiezing leden van de kascommissie.
 10. Vooruitblik.
 11. Rondvraag.

Onderstaand de diverse tot deze vergadering behorende stukken.

Het bestuur

akte statutenwijziging NEO 10-10-2017
Jaarverslag van het bestuur 2016-2017
Notulen ALV 2016

Reacties