Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
24 juli 2017

Extra buitengewone Alg. ledenvergadering

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van zestien jaar en ouder op, alsmede ouders van leden jonger dan 16 jaar die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:           Dinsdag 25 juli 2017
Hoe laat:             19.30 uur
Waar:                   Clubhuis NEO

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Statuten wijziging afronding
  3. Rondvraag.

De nieuwe statuten komen wederom op de site te staan. Volgens de oude statuten, art 19 lid 3 wordt binnen 4 weken een 2de vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vergadering van 4 juli aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Het bestuur

notulen BALV
Presentatie BALV

Reacties